Western Digital laptop drive with bad heads making clicking sound. Western Digital 200GB desktop drive with bad preamplifier chip (located on the headstack) clicks a few times, spins down. Western Digital desktop drive with unstable heads clicks a few times and stops spinning. Western Digital laptop hard drive with stuck spindle trying to spin up with siren. Western Digital 500GB desktop hard drive with bad bearings can't gain full rotational speed.

Seagate

Seagate desktop drive with failing heads making thrashing, then clicking sound. Seagate desktop drive with bad heads slowly clicks and beeps on spin up. Seagate laptop drive with bad heads making clicking/knocking sound. Seagate desktop drive with seized spindle trying to spin up. Seagate Momentus laptop drive with bad heads making nasty drilling noise.

Maxtor

Maxtor desktop drive with bad heads making clicking/knocking/beeping noise. Maxtor drive with bad heads making steady clicking/knocking sound. Maxtor desktop drive with stuck spindle playing futuristic cell phone melody. Maxtor drive with stuck spindle and musical siren again.

Samsung

Samsung 80GB desktop hard drive with bad heads making fast clicking sound. Samsung desktop hard drive with bad heads clicks, then spins down. Samsung 40GB desktop hard drive with bad head knocks a few times. Samsung desktop drive with degraded media making scratching sound when hitting bad sectors.

Hitachi/IBM

Hitachi laptop drive with bad heads clicks once on spin up, then beeps. IBM desktop drive with degraded media making scratching sound when hitting area with bad sectors. Hitachi/IBM laptop drive with bad heads making clicking sound. IBM 40GB desktop hard drive with degraded media/heads rattles and squeals on spin up. Hitachi 60GB laptop drive with stuck spindle can't spin up, makes humming/buzzing noise.

Toshiba

Toshiba laptop hard drive with stuck spindle trying to spin up(heard if taken close to your ear). Toshiba laptop drive with failing bearings making grinding sound. Toshiba laptop drive with bad bearings making loud grinding sound. Toshiba laptop drive with bad bearings making nasty drilling/screaming sound. Toshiba laptop drive with bad heads making clicking/sweeping sound on boot up.

Fujitsu

Fujitsu laptop drive with bad heads making clicking/knocking noise. Fujitsu laptop hard drive with bad heads making sweeping sound. Fujitsu 40gb desktop drive with bad media making scratching noise.

Quantum

Quantum desktop drive with bad heads making clunking sound.' />

Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

Clicking Hard Disk

Lý do phổ biến nhất khi ổ cứng bị gõ và không nhận (clicking/scratching/knocking…) là lỗi liên quan tới đầu đọc. Khi được cấp nguồn đầu đọc không tìm thấy vị trí sector đầu tiên (track 0) , ngoài ra lỗi firmware cũng khiến ổ cứng bị gõ

Thiên Tân với đầy đủ trang thiết bị phần cứng và phòng sạch cũng như chuyên môn chúng tôi luôn đảm bảo tỷ lệ cứu dữ liệu thành công lên tới 95% đối với các ổ cứng không nhận, gõ đầu đọc, kẹt motor yêu cầu can thiệp sâu vào mâm đĩa

Western Digital

Western Digital desktop drive with bad heads clunking. Western Digital 500GB desktop drive with bad heads slowly clicks a few times and spins down. Western Digital 250GB desktop drive with head crash clicks a few times, then spins down. Western Digital 250GB desktop drive with stuck spindle can't spin up, chatters. Western Digital laptop drive with bad heads making clicking sound. Western Digital 200GB desktop drive with bad preamplifier chip (located on the headstack) clicks a few times, spins down. Western Digital desktop drive with unstable heads clicks a few times and stops spinning. Western Digital laptop hard drive with stuck spindle trying to spin up with siren. Western Digital 500GB desktop hard drive with bad bearings can't gain full rotational speed.

Seagate

Seagate desktop drive with failing heads making thrashing, then clicking sound. Seagate desktop drive with bad heads slowly clicks and beeps on spin up. Seagate laptop drive with bad heads making clicking/knocking sound. Seagate desktop drive with seized spindle trying to spin up. Seagate Momentus laptop drive with bad heads making nasty drilling noise.

Maxtor

Maxtor desktop drive with bad heads making clicking/knocking/beeping noise. Maxtor drive with bad heads making steady clicking/knocking sound. Maxtor desktop drive with stuck spindle playing futuristic cell phone melody. Maxtor drive with stuck spindle and musical siren again.

Samsung

Samsung 80GB desktop hard drive with bad heads making fast clicking sound. Samsung desktop hard drive with bad heads clicks, then spins down. Samsung 40GB desktop hard drive with bad head knocks a few times. Samsung desktop drive with degraded media making scratching sound when hitting bad sectors.

Hitachi/IBM

Hitachi laptop drive with bad heads clicks once on spin up, then beeps. IBM desktop drive with degraded media making scratching sound when hitting area with bad sectors. Hitachi/IBM laptop drive with bad heads making clicking sound. IBM 40GB desktop hard drive with degraded media/heads rattles and squeals on spin up. Hitachi 60GB laptop drive with stuck spindle can't spin up, makes humming/buzzing noise.

Toshiba

Toshiba laptop hard drive with stuck spindle trying to spin up(heard if taken close to your ear). Toshiba laptop drive with failing bearings making grinding sound. Toshiba laptop drive with bad bearings making loud grinding sound. Toshiba laptop drive with bad bearings making nasty drilling/screaming sound. Toshiba laptop drive with bad heads making clicking/sweeping sound on boot up.

Fujitsu

Fujitsu laptop drive with bad heads making clicking/knocking noise. Fujitsu laptop hard drive with bad heads making sweeping sound. Fujitsu 40gb desktop drive with bad media making scratching noise.

Quantum

Quantum desktop drive with bad heads making clunking sound.
Cuu Du Lieu Thiên Tân | Clicking Hard Disk Lý do phổ biến nhất khi ổ cứng bị gõ và không nhận (clicking/scratching/knocking…) là lỗi liên quan tới đầu đọc. Khi được cấp nguồn đầu đọc không tìm thấy vị trí sector đầu tiên (track 0) , ngoài ra lỗi firmware cũng khiến ổ cứng bị gõ

Thiên Tân với đầy đủ trang thiết bị phần cứng và phòng sạch cũng như chuyên môn chúng tôi luôn đảm bảo tỷ lệ cứu dữ liệu thành công lên tới 95% đối với các ổ cứng không nhận, gõ đầu đọc, kẹt motor yêu cầu can thiệp sâu vào mâm đĩa

Western Digital

Western Digital desktop drive with bad heads clunking. Western Digital 500GB desktop drive with bad heads slowly clicks a few times and spins down. Western Digital 250GB desktop drive with head crash clicks a few times, then spins down. Western Digital 250GB desktop drive with stuck spindle can't spin up, chatters. Western Digital laptop drive with bad heads making clicking sound. Western Digital 200GB desktop drive with bad preamplifier chip (located on the headstack) clicks a few times, spins down. Western Digital desktop drive with unstable heads clicks a few times and stops spinning. Western Digital laptop hard drive with stuck spindle trying to spin up with siren. Western Digital 500GB desktop hard drive with bad bearings can't gain full rotational speed.

Seagate

Seagate desktop drive with failing heads making thrashing, then clicking sound. Seagate desktop drive with bad heads slowly clicks and beeps on spin up. Seagate laptop drive with bad heads making clicking/knocking sound. Seagate desktop drive with seized spindle trying to spin up. Seagate Momentus laptop drive with bad heads making nasty drilling noise.

Maxtor

Maxtor desktop drive with bad heads making clicking/knocking/beeping noise. Maxtor drive with bad heads making steady clicking/knocking sound. Maxtor desktop drive with stuck spindle playing futuristic cell phone melody. Maxtor drive with stuck spindle and musical siren again.

Samsung

Samsung 80GB desktop hard drive with bad heads making fast clicking sound. Samsung desktop hard drive with bad heads clicks, then spins down. Samsung 40GB desktop hard drive with bad head knocks a few times. Samsung desktop drive with degraded media making scratching sound when hitting bad sectors.

Hitachi/IBM

Hitachi laptop drive with bad heads clicks once on spin up, then beeps. IBM desktop drive with degraded media making scratching sound when hitting area with bad sectors. Hitachi/IBM laptop drive with bad heads making clicking sound. IBM 40GB desktop hard drive with degraded media/heads rattles and squeals on spin up. Hitachi 60GB laptop drive with stuck spindle can't spin up, makes humming/buzzing noise.

Toshiba

Toshiba laptop hard drive with stuck spindle trying to spin up(heard if taken close to your ear). Toshiba laptop drive with failing bearings making grinding sound. Toshiba laptop drive with bad bearings making loud grinding sound. Toshiba laptop drive with bad bearings making nasty drilling/screaming sound. Toshiba laptop drive with bad heads making clicking/sweeping sound on boot up.

Fujitsu

Fujitsu laptop drive with bad heads making clicking/knocking noise. Fujitsu laptop hard drive with bad heads making sweeping sound. Fujitsu 40gb desktop drive with bad media making scratching noise.

Quantum

Quantum desktop drive with bad heads making clunking sound.