Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

Biên bản bảo mật dữ liệu

        CTY TNHH Tin Học                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     THIÊN TÂN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      = = = ÿ = = =                                                           ---- & ----

 

BIÊN BẢN BẢO MẬT

(V/v: Bảo mật thông tin, dữ liệu đã phục hồi)

 

 • Căn cứ Mục 2 về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ”, và Điều 321 về “Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại” của Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ phần thứ 2 về “Tài sản và Quyền sở hữu” của Luật Dân sự 2005;
 • Căn cứ Chương XIV quy định về  “Xâm phạm sở hữu” của Bộ Luật Hình sự 1999;
 • Căn cứ vào năng lực và nhu cầu của hai bên

Hôm nay, ngày …..tháng….năm 2014, tại Văn phòng Công ty TNHH TM-KT Tin Học Thiên Tân, chúng tôi gồm có

 

Bên ACÔNG TY TNHH TM KT TIN HỌC THIÊN TÂN

Địa chỉ: 167 Tân Phước Phường 6 Quận 10 TP.HCM

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Huấn      Chức vụ: Giám Đốc 

 

 

Bên B: Công Ty………………………….

Địa chỉ:………………………………….

Đại diên:………………………Chức vụ:………….

 

Điều 1: Bên A đã hoàn tất khôi phục toàn bộ dữ liệu …….(Thiết bị)……..cho bên B vào hồi ….giờ…..ngày ……tháng ….năm….

Điều 2:

 • Bên A có trách nhiệm xóa hết các dữ liệu của Bên B mà Bên A có được trong quá trình phục hồi dữ liệu
 • Bên A không sao chép, copy, lưu trữ lại, khai thác hoặc sử dụng cho mọi mục đích, chuyển cho bên thứ 3, hoặc cố ý/vô tình để cho bên thứ 3 nào đó có được 1 phần hoặc toàn bộ dữ liệu của Bên B. Trách nhiệm này là mãi mãi, không có giới hạn thời gian (không cho phép 1 năm hay 10 năm sau được quyền vi phạm)
 • Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu vi phạm quyền sở hữu của Bên B đối với tài sản (dữ liệu) như làm lộ thông tin, sử dụng thông tin (dữ liệu) vì mục đích khác. Việc kết luận vi phạm sẽ do Tòa án/Cơ quan điều tra kết luận

 

                                   

Đại Diện Bên B                                               Đại Diện Bên A
Cuu Du Lieu Thiên Tân | Biên bản bảo mật dữ liệu

        CTY TNHH Tin Học                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     THIÊN TÂN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      = = = ÿ = = =                                                           ---- & ----

 

BIÊN BẢN BẢO MẬT

(V/v: Bảo mật thông tin, dữ liệu đã phục hồi)

 

 • Căn cứ Mục 2 về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ”, và Điều 321 về “Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại” của Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ phần thứ 2 về “Tài sản và Quyền sở hữu” của Luật Dân sự 2005;
 • Căn cứ Chương XIV quy định về  “Xâm phạm sở hữu” của Bộ Luật Hình sự 1999;
 • Căn cứ vào năng lực và nhu cầu của hai bên

Hôm nay, ngày …..tháng….năm 2014, tại Văn phòng Công ty TNHH TM-KT Tin Học Thiên Tân, chúng tôi gồm có

 

Bên ACÔNG TY TNHH TM KT TIN HỌC THIÊN TÂN

Địa chỉ: 167 Tân Phước Phường 6 Quận 10 TP.HCM

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Huấn      Chức vụ: Giám Đốc 

 

 

Bên B: Công Ty………………………….

Địa chỉ:………………………………….

Đại diên:………………………Chức vụ:………….

 

Điều 1: Bên A đã hoàn tất khôi phục toàn bộ dữ liệu …….(Thiết bị)……..cho bên B vào hồi ….giờ…..ngày ……tháng ….năm….

Điều 2:

 • Bên A có trách nhiệm xóa hết các dữ liệu của Bên B mà Bên A có được trong quá trình phục hồi dữ liệu
 • Bên A không sao chép, copy, lưu trữ lại, khai thác hoặc sử dụng cho mọi mục đích, chuyển cho bên thứ 3, hoặc cố ý/vô tình để cho bên thứ 3 nào đó có được 1 phần hoặc toàn bộ dữ liệu của Bên B. Trách nhiệm này là mãi mãi, không có giới hạn thời gian (không cho phép 1 năm hay 10 năm sau được quyền vi phạm)
 • Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu vi phạm quyền sở hữu của Bên B đối với tài sản (dữ liệu) như làm lộ thông tin, sử dụng thông tin (dữ liệu) vì mục đích khác. Việc kết luận vi phạm sẽ do Tòa án/Cơ quan điều tra kết luận

 

                                   

Đại Diện Bên B                                               Đại Diện Bên A