Phục hồi dữ liệu cá nhân ổ cứng Western 4TB bad sector nặng cho Anh Trung ngày 07/11/2016. Ổ cứng Anh Trung chứa gần 3TB dữ liệu. Do ổ cứng của Anh bị bad đúng đoạn cấu trúc nên Thiên Tân phải tiến hành map image cho toàn bộ ổ cứng. Sau hơn 1 ngày làm việc Thiên Tân đã map thành công ổ cứng 4TB của Anh Trung và toàn bộ dữ liệu được chép sang một ổ cứng mới để anh Trung mang về tiếp tục sử dụng.

Phục hồi dữ liệu thành công ổ cứng 4TTB

Phục hồi dữ liệu thành công ổ cứng 4TTB

" /> Thiên Tân Cuu Du Lieu | Phục hồi dữ liệu cá nhân ổ cứng western 4TB bad sector nặng cho anh Trung ngày 7/11/2016

Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Phục hồi dữ liệu cá nhân ổ cứng western 4TB bad sector nặng cho anh Trung ngày 7/11/2016

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Phục hồi dữ liệu cá nhân ổ cứng western 4TB bad sector nặng cho anh Trung ngày 7/11/2016

Phục hồi dữ liệu cá nhân ổ cứng Western 4TB bad sector nặng cho Anh Trung ngày 07/11/2016. Ổ cứng Anh Trung chứa gần 3TB dữ liệu. Do ổ cứng của Anh bị bad đúng đoạn cấu trúc nên Thiên Tân phải tiến hành map image cho toàn bộ ổ cứng. Sau hơn 1 ngày làm việc Thiên Tân đã map thành công ổ cứng 4TB của Anh Trung và toàn bộ dữ liệu được chép sang một ổ cứng mới để anh Trung mang về tiếp tục sử dụng.

Phục hồi dữ liệu thành công ổ cứng 4TTB

Phục hồi dữ liệu thành công ổ cứng 4TTB

Phục hồi dữ liệu cá nhân ổ cứng Western 4TB bad sector nặng cho Anh Trung ngày 07/11/2016. Ổ cứng Anh Trung chứa gần 3TB dữ liệu. Do ổ cứng của Anh bị bad đúng đoạn cấu trúc nên Thiên Tân phải tiến hành map image cho toàn bộ ổ cứng. Sau hơn 1 ngày làm việc Thiên Tân đã map thành công ổ cứng 4TB của Anh Trung và toàn bộ dữ liệu được chép sang một ổ cứng mới để anh Trung mang về tiếp tục sử dụng.

Phục hồi dữ liệu thành công ổ cứng 4TTB

Phục hồi dữ liệu thành công ổ cứng 4TTB